استایل پیش‌فرض

function getMilliseconds( time ) {
 if ( typeof time == 'number' ) {
  return time;
 }
 var matches = time.match( /(^d*.?d*)(w*)/ );
 var num = matches && matches[1];
 var unit = matches && matches[2];
 if ( !num.length ) {
  return 0;
 }
 num = parseFloat( num );
 var mult = msUnits[ unit ] || 1;
 return num * mult;
}

استایل اندروید استودیو

function getMilliseconds( time ) {
 if ( typeof time == 'number' ) {
  return time;
 }
 var matches = time.match( /(^d*.?d*)(w*)/ );
 var num = matches && matches[1];
 var unit = matches && matches[2];
 if ( !num.length ) {
  return 0;
 }
 num = parseFloat( num );
 var mult = msUnits[ unit ] || 1;
 return num * mult;
}

استایل اتم تیره

function getMilliseconds( time ) {
 if ( typeof time == 'number' ) {
  return time;
 }
 var matches = time.match( /(^d*.?d*)(w*)/ );
 var num = matches && matches[1];
 var unit = matches && matches[2];
 if ( !num.length ) {
  return 0;
 }
 num = parseFloat( num );
 var mult = msUnits[ unit ] || 1;
 return num * mult;
}

استایل اتم روشن

function getMilliseconds( time ) {
 if ( typeof time == 'number' ) {
  return time;
 }
 var matches = time.match( /(^d*.?d*)(w*)/ );
 var num = matches && matches[1];
 var unit = matches && matches[2];
 if ( !num.length ) {
  return 0;
 }
 num = parseFloat( num );
 var mult = msUnits[ unit ] || 1;
 return num * mult;
}

استایل گیت‌هاب

function getMilliseconds( time ) {
 if ( typeof time == 'number' ) {
  return time;
 }
 var matches = time.match( /(^d*.?d*)(w*)/ );
 var num = matches && matches[1];
 var unit = matches && matches[2];
 if ( !num.length ) {
  return 0;
 }
 num = parseFloat( num );
 var mult = msUnits[ unit ] || 1;
 return num * mult;
}

استایل گوگل کد

function getMilliseconds( time ) {
 if ( typeof time == 'number' ) {
  return time;
 }
 var matches = time.match( /(^d*.?d*)(w*)/ );
 var num = matches && matches[1];
 var unit = matches && matches[2];
 if ( !num.length ) {
  return 0;
 }
 num = parseFloat( num );
 var mult = msUnits[ unit ] || 1;
 return num * mult;
}

استایلRails Casts

function getMilliseconds( time ) {
 if ( typeof time == 'number' ) {
  return time;
 }
 var matches = time.match( /(^d*.?d*)(w*)/ );
 var num = matches && matches[1];
 var unit = matches && matches[2];
 if ( !num.length ) {
  return 0;
 }
 num = parseFloat( num );
 var mult = msUnits[ unit ] || 1;
 return num * mult;
}

استایل سولارایزد روشن

function getMilliseconds( time ) {
 if ( typeof time == 'number' ) {
  return time;
 }
 var matches = time.match( /(^d*.?d*)(w*)/ );
 var num = matches && matches[1];
 var unit = matches && matches[2];
 if ( !num.length ) {
  return 0;
 }
 num = parseFloat( num );
 var mult = msUnits[ unit ] || 1;
 return num * mult;
}

استایل Tomorrow Night

function getMilliseconds( time ) {
 if ( typeof time == 'number' ) {
  return time;
 }
 var matches = time.match( /(^d*.?d*)(w*)/ );
 var num = matches && matches[1];
 var unit = matches && matches[2];
 if ( !num.length ) {
  return 0;
 }
 num = parseFloat( num );
 var mult = msUnits[ unit ] || 1;
 return num * mult;
}

استایل Tomorrow

function getMilliseconds( time ) {
 if ( typeof time == 'number' ) {
  return time;
 }
 var matches = time.match( /(^d*.?d*)(w*)/ );
 var num = matches && matches[1];
 var unit = matches && matches[2];
 if ( !num.length ) {
  return 0;
 }
 num = parseFloat( num );
 var mult = msUnits[ unit ] || 1;
 return num * mult;
}

استایل ویژوال استودیو

function getMilliseconds( time ) {
 if ( typeof time == 'number' ) {
  return time;
 }
 var matches = time.match( /(^d*.?d*)(w*)/ );
 var num = matches && matches[1];
 var unit = matches && matches[2];
 if ( !num.length ) {
  return 0;
 }
 num = parseFloat( num );
 var mult = msUnits[ unit ] || 1;
 return num * mult;
}

استایل Zen Burn

function getMilliseconds( time ) {
 if ( typeof time == 'number' ) {
  return time;
 }
 var matches = time.match( /(^d*.?d*)(w*)/ );
 var num = matches && matches[1];
 var unit = matches && matches[2];
 if ( !num.length ) {
  return 0;
 }
 num = parseFloat( num );
 var mult = msUnits[ unit ] || 1;
 return num * mult;
}