چینش افقی با اندازه‌ی کوچک


چینش افقی با اندازه‌ی متوسط


چینش افقی با اندازه‌ی بزرگ


چینش افقی با اندازه‌ی خیلی بزرگ


چینش عمودی با اندازه‌ی خیلی کوچک

چینش عمودی با اندازه‌ی بزرگ

چینش عمودی با اندازه‌ی متوسط

چینش عمودی با اندازه‌ی کوچک